Våra stadgar

Våra stadgar

Stadgar för KFUM UMEÅ Enligt beslut 2015-03-30

Ladda ner våra stadgar

§ 1

Föreningen KFUM Umeå är en del av YMCA samt YWCA på världsplanet. Föreningen skall vara medlem i KFUM Sverige och kan vara medlem i andra KFUM förbund/föreningar på riksnivå. KFUM Umeå är också en del av KFUK-KFUM Övre Norrlandsregion.

§ 2 Anslutning

KFUM Umeå skall genom sin idrottsverksamhet vara medlem i specialförbund och därigenom medlem i till Sveriges Riksidrottsförbund och kan i förekommande fall vara ansluten till annan riksorganisation med naturlig anknytning till verksamheten.

§ 3 Ändamål

KFUM Umeå är en gränsöverskridande ungdomsrörelse med en helhetssyn på människan. Vår triangel symboliserar kropp, själ och ande. K:et i KFUM står för kristlig och är en del av vår värdegrund sedan vår ungdomsrörelse startade i Sverige 1884. K:et betyder att vi ska visa varandra medmänsklighet och respekt, att agera med kärlek och förlåtelse. K:et betyder också att alla är välkomna, oavsett vem man är eller vilken bakgrund man har. Vi välkomnar alla i vår gemenskap. KFUM Umeå strävar i sin verksamhet efter att aktivt engagera sig i samhällets utveckling.

Vi ska arbeta för att:

– inspirera till en personlig livsåskådning

– verka för ungas inflytande

– verka för och stimulera till personlig utveckling

– fördela ansvar och uppgifter så att alla känner sig medansvariga och värdefulla

– öka kunskapen om och förståelsen för andra kulturer

– motverka all diskriminering

– verka för internationell solidaritet och rättvisa

– verka för jämställdhet samt skapa förståelse mellan olika åldrar och samhällsgrupper

– verka för ett hållbart samhälle, ekonomiskt, ekologiskt och socialt

– ge möjlighet till meningsfulla aktiviteter i miljöer fria från Missbruk

§ 4 Medlemskap

Medlem är den som betalt medlemsavgift till KFUM Umeå för innevarande år. Sektionsstyrelser föreslår vilka ledare som skall erbjudas fritt medlemskap. En ledare som tackat ja till detta blir medlem för innevarande år när KFUM Umeås styrelse fattat beslut om detta. Styrelsen kan utse person som gjort särskilt stora insatser för föreningen till livstids hedersmedlem.

§ 5 Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen .

§ 6 Årsmöte

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet och alla röstberättigade närvarande medlemmar i föreningen äger en röst. Med närvaro avses fysisk närvaro om inte inbjudan särskilt angett att digital närvaro är möjlig. Ombudsröstning är ej tillåtet. Den som fyllt 15 år och senast 40 dagar före årsmötet uppfyller medlemskraven för innevarande kalenderår eller uppfyllde medlemskraven för föregående kalenderår äger rösträtt vid årsmötet. Ordinarie årsmöte hålls varje år före den 15 april. Extra årsmöte hålls då styrelsen anser detta påkallat, eller då minst 10% av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen begär det.

Styrelsen ska kalla alla medlemmar till årsmöte och offentliggöra tid och förslag på dagordning minst 40 dagar i förväg. Förslag till dagordning och i övrigt erforderliga handlingar skall tillgängligöras på föreningens hemsida senast 10 dagar före årsmötet.

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:

1. Val av mötesordförande och protokollssekreterare.

2. Val av två justeringsmän tillika rösträknare för årsmötet.

3. Fastställande av röstlängd för mötet.

4. Frågan om mötet är behörigt utlyst.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. Föredragning av verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

7. Föredragning av revisionsberättelse.

8. Fastställande av balans- och resultaträkning.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för dess förvaltning under det närmast föregående kalenderåret.

10. Val av föreningens ordförande för ett år.

11. Beslut om styrelsens storlek och val av styrelseledamöter.

12. Beslut om sektionsstyrelsernas storlek samt val av ordföranden och ledamöter för dessa.

13. Val av två revisorer för ett år.

14. Val av en revisorssuppleant för ett år.

15. Val av valberedning.

16. Beslut om medlemsavgift för nästkommande kalenderår.

17. Ärenden framlagda av styrelsen.

18. Ärenden framlagda av föreningsmedlemmar. Ärenden skall vara insänt till styrelsen senast 30 dagar före årsmötet.

Val av ordföranden och styrelseledamöter sker med ja-rop (acklamation). Om votering begärs sker omröstningen med handuppräkning, vid begäran sker omröstningar med slutna valsedlar. Vid lika röstetal sker lottdragning.

§ 7 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls då styrelsen anser detta påkallat, eller då minst 10 % av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen begär det. Offentliggörande av extra årsmöte skall ske senast 40 dagar före mötet. Alla närvarande medlemmar i föreningen äger en röst.

Ombudsröstning är ej tillåtet. Den som fyllt 15 år och senast 40 dagar före årsmötet uppfyller medlemskraven för innevarande kalenderår eller uppfyllde medlemskraven för föregående kalenderår äger rösträtt.

§ 8 Föreningsmöte

Styrelsen kallar alla medlemmar till ett föreningsmöte i samband med föreningens verksamhetsplans- och budgetprocess.

§ 9 Styrelse

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse utsedd av och ansvarig inför årsmötet. Styrelsen består av sju till nio ledamöter som väljs på två år och en ordförande som väljs på ett år. Varje år väljs hälften av ledamöterna. Fyllnadsval till styrelsen kan göras vid årsmöte och extra årsmöte. Huvudstyrelsen ska bestå av personer med stor och bred kompetens och representera föreningens hela verksamhetsbredd.

Det bör finnas en ledamot från varje sektionsstyrelse i styrelsen. Föreningens verkställande tjänsteman är föredragande i styrelsen och äger yttrande och förslagsrätt.

Valbar till ledamot är medlemmar som fyllt 18 år och förklarat sig redo att verka för föreningens målsättning. KFUM Umeås personal äger rätt att ur personalgruppen utse en personalrepresentant till ordinarie styrelseledamot på ett år. Utöver personalrepresentant kan inte anställd personal i KFUM Umeå väljas som ordinarie ledamot till huvudstyrelsen i föreningen.

Styrelsen äger rätt att inom sig utse ett arbetsutskott på minst tre personer, vars uppgifter och befogenheter fastställs av styrelsen. Styrelsen får adjungera ledamöter utan rösträtt till styrelsen. Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse minst sex gånger per år, och är beslutsmässig då minst halva styrelsen är närvarande. Vid lika röstetal ha ordföranden utslagsröst.

Styrelsen åligger att:

– leda och ansvara för föreningens verksamhet och förvalta föreningens egendom och övriga tillgångar samt redovisa med god redovisningssed

– verkställa av årsmötet fattade beslut

– utse firmatecknare och besluta om attesträtt

– vid behov utse styrelseledamot till sektionsstyrelse fram till nästa årsmöte eller extra årsmöte

– i särskilda föreskrifter fastställa sektionernas befogenheter och skyldigheter

– fastställa budget och verksamhetsplan för föreningen

– årligen före maj månads utgång utse styrelse för Stiftelsen Mo ångsåg (Norrbyskärs Museum)

– fastställa policydokument gällande organisation, personal och ekonomifrågor

– tillsätta föreningsdirektör och ha arbetsgivaransvaret för denne

– inneha arbetsmiljöansvar

– uppta till behandling varje förslag som medlem eller sektion skriftligt inlämnat till styrelsen

– föra protokoll över sina sammanträden

– senast en månad före ordinarie årsmöte tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper för det närmast föregående kalenderåret

– till ordinarie årsmöte avge skriftliga berättelser över verksamheten och den ekonomiska förvaltningen under det närmast föregående kalenderåret

Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår. Styrelsen äger rätt att för föreningens räkning förvärva, inteckna och avyttra fast egendom. Styrelsen äger rätt att uppta lån. För avyttring av föreningens fasta egendom eller tomträtt krävs dock samtycke av ordinarie eller extra årsmöte.

§ 10 Sektion

Beslut om bildande, anslutning eller nedläggning av sektion tas av styrelsen under löpande verksamhetsår och skall redovisas vid nästkommande årsmöte.

§ 11 Sektionsstyrelse

Varje sektionsstyrelse består av fem till nio ledamöter som väljs på två år. Hälften av ledamöterna väljs varje år. Av sektionsstyrelsens ledamöter utser årsmötet ordförande på två år. Ordföranden kan väljas om en gång och maximalt inneha posten under totalt två på varandra följande mandatperioder. Fyllnadsval till sektionsstyrelse kan göras vid årsmöte och extra årsmöte.

Valbar till ledamot är medlem som fyllt 16 år och förklarat sig redo att verka för KFUM Umeås målsättning. KFUM Umeås styrelse äger rätt att utöver ovan nämnda ledamöter utse en av sina ledamöter att ingå i sektionsstyrelsen. Sektionsstyrelsen får adjungera ledamöter med närvaro-, förslags- och yttranderätt till sektionsstyrelsen. Styrelsen äger rätt att entlediga ledamot som begärt att få bli entledigad.

Sektionsstyrelsen är underställd och ansvarig inför KFUM Umeås styrelse, och dess befogenheter och skyldigheter styrs av särskilda föreskrifter som KFUM Umeås styrelse skall fastställa. Sektionsstyrelsen sammanträder på ordförandens kallelse minst tre gånger per år, och är beslutsmässig då minst halva styrelsen är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Styrelsen utser inom sig vid behov vice ordförande, protokollsekreterare och kassör.

§ 12 Revisorer

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall granskas av två revisorer som utses av årsmötet. Revisorerna skall till ordinarie årsmöte dels avlämna skriftliga berättelser över sin granskning av föreningen för det närmast föregående verksamhetsåret, dels lämna förslag i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. Berättelserna skall överlämnas till föreningens styrelse 15 dagar före årsmötet.

§ 13 Valberedning

Vid årsmötet eller extra årsmötet väljs en valberedning för nästkommande år. Valberedningen skall bestå av en ordförande och minst tre ledamöter. Valberedningen skall förbereda nästkommande årsmötes val av sektionsstyrelser, KFUM Umeås styrelse och revisorer samt nästkommande års valberedning genom att i god tid före årsmötet införskaffa förslag till ersättare för avgående styrelseledamöter och revisorer. Valberedningen skall inför årsmötet lämna förslag till alla förekommande val.

§ 14 Upplösning

KFUM Umeå kan upplösas eller uppgå i annan förening endast genom beslut med ¾ majoritet av två på varandra, med minst sex månaders mellanrum, följande årsmöten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte. Förslag om upplösning skall meddelas i ärendelistan till båda mötena och i skrivelse till KFUM Sverige. Vid föreningens upplösning skall dess tillgångar överlämnas till KFUK-KFUM Sverige att förvaltas till förmån för ny KFUM verksamhet i Umeå. Skulle ingen ny förening, ansluten till KFUM Sverige bildas i Umeå inom tio år, äger Riksförbundet att med full äganderätt förfoga över de aktuella tillgångarna.

§ 15 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av två på varandra följande årsmöten, med minst 4 månaders mellanrum, varav ett skall vara ordinarie årsmöte. Ändring av stadgarna får inte ske på sådant sätt att det strider mot vad som anges i § 1.För att beslutet skall vara giltigt fordras minst två tredjedelar av de lämnade rösterna. Förslag till ändringar av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

Följ oss i sociala medier

Translate »